Kod Tatakelakuan Vendor dan Pihak Ketiga

Kod Tatakelakuan Vendor dan Pihak Ketiga

SEG International Bhd dan anak syarikat (“SEGi”) komited untuk menjalankan perniagaan dan operasi harian dengan berintegriti. SEGi mensyaratkan vendor-vendor dan pihak ketiga yang ingin berurusan dengan SEGi mematuhi standard yang sama. Kod Tatakelakuan ini (“Kod”) mematuhi garis panduan mengenai apa yang diharapkan oleh pihak SEGi. Ini merupakan garis panduan yang telah dihasilkan dan tidak lengkap.